ابراهیم بنو فاطمه

ابراهیم بنو فاطمه

رئیس حسابداری هلدینگ بیونوریکا آلمان در ایران، مدرس امور مالی، مشاور امور استخدامی، مدرس رادیو مالی سپیدار سیستم، مشاور مالی صنایع دارویی و صنایع فلزات، عضو هیئت مدیره شرکت مانا حکیم