صدرا فاتح مطلق

صدرا فاتح مطلق

درباره صدرا فاتح مطلق

«مشاور مدیریت ثروت، توسعه و تحول» و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت آپرا ویستا