صدرا فاتح مطلق

صدرا فاتح مطلق

«مشاور مدیریت ثروت، توسعه و تحول» و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت آپرا ویستا
صدرا فاتح مطلق «مشاور مدیریت ثروت، توسعه و تحول» و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت آپرا ویستا است که 18 سال تجربه حرفه‌ای مشاوره با کسب و کارها و صنایع مختلف دارد. پیشینه تحصیلی متنوع ایشان (ترکیبی از رشته‌های مهندسی، شاخه‌های مختلف مدیریت تا سطوح عالی و علوم سیاسی و روابط بین الملل) در کنار فعالیت و تأسیس شرکت در کشورهای مختلف در آسیا و اروپا و همزمان مشاوره و کوچینگ فردی با بسیاری از اشخاص و افراد حقیقی، منجر به دید وسیع و قدرت تحلیل در راستای «ارائه راهکارهای جامع برای حل مسائل پیچیده» توسط ایشان شده است. دوره حاضر به ابتکار ایشان و با تلفیقی از شاخه‌های مختلف علوم و تجارب عملیاتی تدوین شده است.