نكات و ضوابط اجرايي استفاده از مجموعه ضرايب مالياتي

نکته اول

ضرايب مالياتي مندرج دربخش اول اين مجموعه شامل توليد، واردات، عمده فروشي وخرده فروشي مي باشد؛

همچنين ضرايب مالياتي فعاليتهاي خدماتي نظير توليد كننده ، اجرت بگير ، تعميركننده ،توزيع كننده، دلال، حق العملكار و …، در بخش دوم اين مجموعه طبقه بندي گرديده اند .

بديهي است در مواردي كه دربخش اول اين مجموعه، صراحتاً براي فعاليتهاي خدماتي مذكور، ضريب مالياتي خاص تعيين شده باشد ، ضريب مالياتي مذكور ملاك عمل مي باشد.

نکته دوم

در موارديكه هر يك از فعالان اقتصادي توليد كننده و عمده فروش، علاوه بر فعاليتهاي ياد شده نسبت به فروش اقلام مزبور دراين مجموعه به صورت خرده فروشي اقدام نمايند ، جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات اين قسمت ازفعاليت آنان ( به استثناء موارديكه درجدول براي آن ضريب خاص تعيين شده است )، از ضرايب مالياتي خرده فروشي اقلام مزبور استفاده شود، مشروط بر اينكه ضرايب مالياتي خرده فروشي از ضرايب مالياتي فعاليتهاي مذكور حسب مورد كمتر نباشد.

نکته سوم

در موارديكه هر يك از فعالان اقتصادي توليد كننده و عمده فروش، علاوه بر فعاليتهاي ياد شده نسبت به فروش اقلام مزبور دراين مجموعه به صورت خرده فروشي اقدام نمايند ، جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات اين قسمت از فعاليت آنان ( به استثناء موارديكه در جدول براي آن ضريب خاص تعيين شده است )، از ضرايب مالياتي خرده فروشي اقلام مزبور استفاده شود، مشروط بر اينكه ضرايب مالياتي خرده فروشي از ضرايب مالياتي فعاليتهاي مذكور حسب مورد كمتر نباشد.

نکته چهارم

نظر به اينكه ضرايب مندرج در بخش اول اين مجموعه صرفاً نسبت به مبلغ فروش قابل اعمال ميباشد، چنانچه درخصوص فعاليتهاي وارد كننده، عمده فروشي و خرده فروشي، مبلغ فروش موديان مالياتي مذكور مشخص نبوده و فقط قيمت خريد و يا قيمت تمام شده كالاي وارداتي در اختيار باشد ، براي تعيين مبلغ فروش موديان ياد شده، از فرمول ذيل استفاده گردد:

100 × قیمت خرید ( یا قیمت تمام شده کالای وارداتی )
───────────────────────────────── = مبلغ فروش
عدد ضریب فروش ( یا واردات ) – 100

نکته پنجم

درمواردي كه از طرف مراجع دولتي ذيربط براي توليد يا فروش كالايي، نرخ سود معيني، مشخص شده است و مراتب رعايت نرخ مذكور توسط مودي طي دوره عملكرد مورد نظر به تأييد مراجع ذيربط رسيده باشد، نرخ سود مورد نظر با تشخيص اداره امور مالياتي ذيربط، به جاي ضريب مالياتي مندرج در جدول قابل اعمال مي باشد.

نکته ششم

درج كد شناسايي فعاليت ( كد استاندارد بين المللي طبقه بندي صنعتي آيسيك )در مقابل هر يك از اقلام و فعاليتهاي مندرج در جدول، صرفاً به منظور طبقه بندي انواع فعاليتها بر اساس مشابهت هاي ساختاري آنها و در راستاي برنامه هاي مربوط به سيستمهاي مكانيزه فرآيندهاي مالياتي است و تا تكميل كدهاي مذكور جهت تعيين ضريب مربوطه قابل استناد نمي باشد .

نکته هفتم

ضريب مالياتي توليد انواع كالا به صورت تحويل مواد و قطعات اساسي توليد به توليد كنندگان اجرت بگير براي توليد انواع كالا بر اساس قرارداد و در قبال پرداخت اجرت ساخت ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) معادل 75 % ضريب توليد كننده آن كالا نسبت به وجوه دريافتي ناشي از فروش مي باشد .

تذكر : چنانچه عمليات تحويل مواد و تحصيل كالاي ساخته شده و نيز تحويل و تحصيل انواع كالا، در قالب يك فعاليت بازرگاني به صورت معاوضه و يا تهاتر انجام پذيرد، معاوضه مزبور عرضه كالا از طرف هريك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه ( حسب مورد بر اساس هريك از ضرایب مالياتي توليدكننده، عمده فروش، خرده فروش و يا وارد كننده ( نسبت به بهاي روز معاوضه آن كالا، مشمول ماليات مي باشد. همچنين درآمد مشمول ماليات اتفاقي ناشي از معاوضه (تفاوت بين ارزش عوضين به بهاي روز با مد نظر قرار دادن سرك نقدي )، مطابق تبصره ماده 120 قانون مالياتها محاسبه خواهد شد.

نکته هشتم

ضريب مالياتي صاحبان مشاغل مشمول بندهاي الف، ب و ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم كه مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند، به نسبت آن بخش از فروش كالا و خدمات ابرازي مندرج در اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره هاي سال 1392 تسليمي در مهلت مقرر، با كاهش معادل پانزده درصد ( 15 %) ضريب مندرج در اين جدول اعمال گردد.

مثال : چنانچه ضريب مندرج در جدول شش درصد( 6%) تعيين شده است، به نسبت ميزان فروش ابرازي مندرج در اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده،ضريب مزبور براي تعيين درآمد مشمول ماليات معادل 5.1 % اعمال خواهد شد .

دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشاهده کنید

نکته نهم

در اجراي مفاد مقررات تبصره ( 2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، ضريب مالياتي آن دسته از صادر كنندگان كالاهايغير نفتي كه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر اقدام ننموده اند و يا به استناد ساير قوانين و مقررات، مشمول برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني نمي باشند، ( به استثناي صادر كنندگان كالاها و فرآورده هاي نفتي موضوع مصوبه مورخ 1391/04/05 شوراي محترم اقتصاد مندرج در رديف 5 صفحه 12 دفترچه ضرايب مالياتي )، معادل ضريب مالياتي عمده فروش كالاهاي مشابه مي باشد.